Feltételek és szabályok

Általános rendelkezések

 1. A jelen szabályzat meghatározza a https://www.cabero.hu címen található weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal") keresztül az elektronikus szolgáltatások nyújtásának szabályait a Weboldalt látogató, az internetet használó végfelhasználók (a továbbiakban: "Felhasználó" vagy "Felhasználók") számára.
 2. A szolgáltatást a Cabero Kft. nyújtja, székhelye: 7342 Mágocs, Kültelek 22 ), adószámmal: 13154312-2-02. A Cabero Kft, szabályszerűen bejegyzett társaság (a továbbiakban: "Szolgáltató").
 • a) Postacím: 7342 Mágocs, Kültelek 22
 • b) E-mail: Általános ügyek: csimpolyas@cabero.de

Szolgáltatás és szolgáltatáshasználat

 1. A nyújtott szolgáltatás a következőkből áll:
 • a) a Weboldal tartalmának a Szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan az internetes hálózat végfelhasználói számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • b) a Szolgáltató tevékenységével és az együttműködéssel kapcsolatos megkeresésekkel kapcsolatos kapcsolatfelvételi űrlap biztosítása.
 • c) karrier rovat biztosítása, ahol a végfelhasználó feltöltheti önéletrajzát és/vagy jelentkezhet a https://www.cabero.hu/karrier/ címre átirányított állásajánlatokra.
 1. A szolgáltatás az internet végfelhasználói számára elérhető.
 • a) A nyújtott szolgáltatás a Weboldalt használó valamennyi internetes végfelhasználónak szól.
 • b) A szolgáltatás nyújtása ingyenes.
 • c) A szolgáltatás megfelelő használata csak internetre csatlakoztatott, operációs rendszerrel (Windows, Mac OS vagy hasonló) és webböngészővel (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari) felszerelt PC, Mac vagy hasonló számítógép segítségével lehetséges.

 

III. A weboldal tartalma

A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a Weboldalon keresztül a felhasználó számára elérhetővé tett tartalmakban ne legyenek hibák. A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon esetlegesen megjelenő vagy abból eredő hibákért és az azokkal kapcsolatos következményekért.

Ezen túlmenően a Szolgáltató semmilyen esetben nem vállal garanciát:

 • Hogy a Weboldal tartalma vagy információi nem tartalmaznak vírusokat vagy más, a felhasználóra káros elemeket, például pontatlanságokat, hibákat vagy hiányosságokat;
 • A Weboldal megbízhatósága és folyamatossága, illetve az, hogy a Weboldal bármikor elérhető. A Szolgáltató különösen nem garantálja, hogy a Weboldal nem szenved megszakításoktól vagy távközlési hibáktól, függetlenül azok eredetétől (pl. üzemzavarok vagy incidensek), valamint a Weboldal működésében bekövetkező fennakadásoktól és késedelmektől.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a fenti esetekből eredő károkért vagy veszteségekért, beleértve a Weboldalon esetlegesen előforduló hibákból eredő következményeket is.

A weboldal nem megfelelő használata

Az alábbi magatartások a Weboldal "nem megfelelő használatának" minősülnek:

 • A Weboldal használata jogellenes vagy a jóhiszeműséggel, az alkalmazandó jogi keretekkel és a közrenddel ellentétes tevékenységekre.
 • A Weboldal használata vírusok vagy más káros programok bejuttatására, amelyek kárt okoznak vagy okozhatnak mind a Szolgáltatónak, mind más felhasználóknak.
 • A Weboldal használata tisztességtelen verseny és illegális/jogellenes reklámtevékenységek végzésére;
 • A Weboldal használata a terrorizmus támogatására/ösztönzésére vagy bármilyen rasszista, idegengyűlölő, szexuális jellegű vélemény, javaslat vagy állítás kifejezésére, beleértve az erőszakra való felbujtást vagy annak elősegítését és/vagy az emberi jogok megsértését.
 • A Weboldal használata a személyek becsületének, magánéletének és imázsának megsértésével.
 • A Weboldalnak a vonatkozó előírásokkal ellentétes módon történő használata.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalhoz való hozzáférést megtiltsa minden olyan felhasználó számára, aki a Weboldalt a fentiekkel összhangban nem megfelelően használja, vagy aki megsérti a jelen felhasználási feltételeket. Ezen túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármilyen általa megfelelőnek ítélt vagy alkalmazható jogi lépést tegyen.

Navigáció és biztonság

 1. A Szolgáltató a lehetőségekhez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy a felhasználók navigációja a lehető legjobb körülmények között történjen. Ennek érdekében a Weboldalt úgy tervezte meg, hogy a piacon lévő főbb böngészők (Internet Explorer, Mozilla, Opera, Chrome és Safari) támogassák. A Szolgáltató azonban nem garantálja, hogy más böngészők, vagy azok nem frissített változatainak használata támogatja a Weboldal működését.
 2. A biztonság tekintetében a Szolgáltató szintén törekszik olyan biztonsági intézkedések biztosítására, amelyek lehetővé teszik a Weboldal biztonságos böngészését és használatát. A fentiek ellenére és a jelen Általános Szerződési Feltételek III. pontjában említettek szerint a Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a biztonsági intézkedések megvédik a végfelhasználókat a Weboldalon előforduló hibáktól, megszakításoktól vagy vírusoktól. A Szolgáltató nem tehető felelőssé a Weboldal nem rendeltetésszerű használata esetén a végfelhasználóknak okozott károkért sem.

Felelősségvállalás

 1. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyújtott szolgáltatás folyamatos és teljes körű elérhetőségét minden alkalommal biztosítsa, de nem garantálja és nem felel azok elérhetőségéért, és fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás bármely funkcióját vagy tulajdonságát bármikor és bármely körben megváltoztassa, visszavonja, felfüggessze vagy megszüntesse. A Szolgáltató tájékoztat, hogy a szolgáltatás bármely funkciójának vagy tulajdonságának megváltoztatása, visszavonása, felfüggesztése vagy szüneteltetése nem igényel előzetes bejelentést.
 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, különösen a Felhasználó vagy a szolgáltatást a jelen szabályzat rendelkezéseit megszegve használó más Felhasználók által okozott károkért.
 3. A Szolgáltató nem felel a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos problémákért, ha azok olyan események következtében következtek be, amelyeket a Szolgáltató kellő gondossággal nem láthatott előre, vagy nem tudott elhárítani, valamint a vis maior eseményekért.
 4. A Weboldalon található tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, és nem minősül jogi, üzleti, adózási vagy befektetési tanácsadásnak. Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a Weboldalon található információk helytállóak legyenek. A Szolgáltató azonban nem garantálja, hogy azok teljesek, kimerítőek, pontosak és naprakészek.
 5. A Weboldal tartalmazhat más weboldalakon közzétett tartalmakra mutató linkeket. Ez nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató vagy a Weboldalon közzétett tartalmak szerzői állást foglalnak az ilyen oldalakon közzétett tartalmakkal kapcsolatban, vagy felelősek azokért. Az ilyen linkek jelenléte kizárólag tájékoztató jellegű, és nem jelent garanciát, felkérést, javaslatot, javaslatot, véleményt vagy ajánlást a felhasználó számára, hogy azokat elérje. A linkek nem jelentenek semmilyen kapcsolatot sem a Szolgáltató és az ilyen weboldalak tulajdonosai között. Továbbá, az ilyen weboldalakra saját feltételeik vonatkoznak, amelyekért a Szolgáltató semmilyen módon nem tehető felelőssé.

VII. Panaszok

 1. A szolgáltatással kapcsolatos panaszokat e-mailben kell benyújtani a következő címre: zsolt.csimpolyas@cabero.de
 2. A panasznak legalább a következőket kell tartalmaznia: a panasz tárgyát képező esemény dátumát és időpontját, a panaszt benyújtó személy e-mail címét és a felvetett kifogások rövid leírását.
 3. A panaszokat a beérkezéstől számított 14 napon belül, a beérkezés sorrendjében bírálják el. Amennyiben a fenti határidő betartása nem lehetséges, a Szolgáltató erről a tényről tájékoztatja a panaszt benyújtó személyt, megadva a határidő meghosszabbításának okát, valamint a válaszadás várható idejét.
 4. A panaszt benyújtó személyt a panasz elbírálásának módjáról e-mailben, a panaszban megadott e-mail címre küldött levélben tájékoztatja.

VIII. Szellemi tulajdon

A Weboldalon található megkülönböztető jelek, minták, védjegyek, logók, ikonok, videók, fényképek, szövegek és egyéb tartalmak, amelyek szellemi tulajdonjogok által védettek lehetnek, függetlenül azok ipari felhasználásától, a Szolgáltató és/vagy harmadik felek kizárólagos tulajdonát képezik.

A felhasználó garantálja, hogy a fent említett szellemi tartalmakat nem használja fel a Szolgáltató vagy a harmadik fél írásos engedélye nélkül, akinek az alkotás tulajdonában van. A felhasználó azonban csak a Weboldalon való böngészés során jogosult az ilyen szellemi tartalmak megtekintésére.

A Weboldalon elhelyezett szellemi tartalom sokszorosítása, terjesztése, nyilvános közlése, átalakítása, hozzáférhetővé tétele vagy bármely más módon vagy formában történő hasznosítása tilos a Szolgáltató vagy azon harmadik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül, akihez az említett szellemi tartalom tartozik.

Továbbá, ha egy felhasználó vagy harmadik fél úgy véli, hogy a Weboldal sérti a saját szellemi tulajdonjogait, az ilyen esetet a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. pontjában megadott címeken keresztül jelentheti a Szolgáltatónak.

Záró rendelkezések

 1. A jelen szabályzatból eredő kötelezettségekre a magyar jog az irányadó. Amennyiben az igénylő fogyasztónak minősül, választhatja a lakóhelye szerinti ország szerint hatályos szabályozást is.
 2. Ha a felhasználó az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztó, és további információkat szeretne kapni az online vitarendezésről, kérjük, kövesse ezt a linket az Európai Bizottság weboldalára: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ez a link kizárólag tájékoztatásul szolgál, az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete értelmében. A fentiek ellenére tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a Szolgáltató nem köteles részt venni az online vitarendezésben.
 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal használati feltételeit egyoldalúan, részben vagy egészben módosítsa, anélkül, hogy erről a felhasználókat tájékoztatnia kellene. E tekintetben a felhasználó kellően tájékoztatva van arról, hogy a jelen felhasználási feltételek rendszeres felülvizsgálatáért ő a felelős.

 

Adatvédelmi irányelvek

FOGALMAZÁSOK

Adatkezelő: Cabero Kft, székhely: 7342 Mágocs, Kültelek 22

Személyes adat - egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitást meghatározó tényező alapján azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ, beleértve az eszköz IP-címét, a helymeghatározási adatokat, az internetes azonosítót, valamint a sütik és más hasonló technológiák segítségével gyűjtött információkat.

Szabályzat - ez az Adatvédelmi szabályzat.

GDPR - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Weboldal - az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal a www.cabero.hu címen.

Felhasználó és/vagy Ön - bármely természetes személy, aki meglátogatja a Weboldalt vagy használja a Szabályzatban leírt funkciókat.

A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÁS

Az Adatkezelő a Weboldal Felhasználó általi használatával kapcsolatban a felkínált egyes szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben gyűjt adatokat, valamint a Felhasználó Weboldalon végzett tevékenységére vonatkozó információkat. A Weboldal Felhasználó általi használata során gyűjtött Személyes adatok feldolgozásának részletes szabályait és céljait az alábbiakban ismertetjük.

III. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS JOGALAPJA

A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA

A Weboldalt használó valamennyi személy személyes adatait (beleértve az IP-címet vagy más azonosítókat és a sütik vagy más hasonló technológiák segítségével gyűjtött információkat) az Adatkezelő kezeli:

 • a) a Weboldal tartalmának a Felhasználók számára történő elérhetővé tétele keretében elektronikus szolgáltatások nyújtása érdekében - akkor az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés;
 • b) analitikai és statisztikai célokra - akkor a feldolgozás jogalapja, amely a Felhasználók tevékenységének, valamint preferenciáinak elemzéséből áll a nyújtott funkciók és szolgáltatások javítása érdekében, a Felhasználó által az alábbi V. pont szerinti cookie-bannerrel kifejezett hozzájárulás;
 • c) követelések esetleges megállapítása és érvényesítése vagy követelésekkel szembeni védekezés érdekében - a feldolgozás jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely az Adatkezelő jogainak védelmében áll.

A Felhasználónak a Weboldalon végzett tevékenységét, beleértve a személyes adatait is, a rendszer naplózza (egy speciális számítógépes program, amely az Adatkezelő által a szolgáltatások nyújtásához használt informatikai rendszerrel kapcsolatos eseményekre és tevékenységekre vonatkozó információkat tartalmazó időrendi nyilvántartást tárol). A naplókban gyűjtött információkat elsősorban a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos célokból dolgozzák fel. Az Adatkezelő technikai és adminisztratív célokból, az informatikai rendszer biztonságának biztosítása és a rendszer kezelése céljából is feldolgozza azokat - e tekintetben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.

KAPCSOLATI FORMANYOMTATVÁNYOK

Az Adatkezelő technikai megoldásokat biztosít az elektronikus űrlapok használatával történő kapcsolatfelvételhez. A weboldalunkon engedélyezett elektronikus kapcsolatfelvételi űrlapokat használó valamennyi személy személyes adatait (többek között: név, vezetéknév, telefonszám és e-mail cím) az Adatkezelő kezeli:

 • a) a Felhasználó által a megadott űrlapon keresztül küldött megkeresés azonosítása, elküldése és kezelése érdekében - az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

A kötelezőnek megjelölt adatok megadása az Adatkezelő által a Felhasználó megkeresésének elfogadásához és kezeléséhez szükséges. Az ilyen adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teszi a megkeresés kezelését. Más típusú adatok megadása önkéntes. A Felhasználó azonban ezeket megadhatja az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel vagy a megkeresése kezelésének megkönnyítése érdekében.

 

MARKETING

Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait marketingtevékenységek végzése céljából kezeli. Ezek magukban foglalhatják érdekes ajánlatokról vagy tartalmakról szóló e-mail üzenetek küldését, amelyek bizonyos esetekben kereskedelmi információkat is tartalmazhatnak (hírlevél szolgáltatás). Ezt a hírlevél-szolgáltatást az Adatkezelő azoknak a személyeknek nyújtja, akik e célból megadták e-mail címüket.

A személyek személyes adatait (beleértve az e-mail címet is) az Adatkezelő kezeli:

 1. a) Hírlevél-küldési szolgáltatás nyújtása - az adatkezelés jogalapja a Felhasználó által a hírlevelek fogadásához a vonatkozó jelölőnégyzet elfogadásával kifejezett hozzájárulás;
 2. b) elemzési és statisztikai célokra - ekkor a marketingtevékenységeink hatékonyságának statisztikai elemzéséből álló feldolgozás jogalapja a marketingkommunikációnk javításához fűződő jogos érdekünk;
 3. c) esetlegesen követelések megállapítása és érvényesítése vagy követelésekkel szembeni védekezés érdekében - a feldolgozás jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely jogainak védelmében áll.

A fent említett adatok megadása az Adatkezelő számára a marketing és hírlevél szolgáltatás nyújtásához szükséges. Ezen adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teszi számunkra, hogy marketingközleményeket küldjünk a Felhasználóknak és/vagy hírlevél szolgáltatást nyújtsunk.

SÜTIK ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK

A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket a Weboldalt böngésző Felhasználó eszközére telepítenek. A sütik olyan információkat gyűjtenek, amelyek megkönnyítik a weboldal használatát - például azáltal, hogy megjegyzik a Felhasználónak a weboldalon tett látogatásait és a Felhasználó által végzett tevékenységeket. A Weboldalon használt cookie-k részletes leírása a cookie-k kezelési eszközében érhető el (a Weboldal alsó részén a "Cookie beállítások" alatt található link). Az alábbiakban a Weboldalon használt ezen eszközök kategóriáinak általános leírása található.

 • a) SZÜKSÉGES SÜTIK - az Adatkezelő az úgynevezett szükséges sütiket elsősorban a Felhasználó számára elektronikus úton nyújtott szolgáltatások nyújtása és e szolgáltatások minőségének javítása érdekében használja. A szükséges sütik használata a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges. Ezeket a fájlokat különösen a bejelentkezési munkamenetek vagy az űrlapok kitöltésének emlékezése céljából, valamint az adatvédelmi beállításokkal kapcsolatos célokból telepítjük;
 • b) ANALITIKAI SÜTIK - az analitikai sütik lehetővé teszik a látogatások számának és a weboldalunk forgalmi forrásainak ellenőrzését. Segítségükkel megtudhatjuk, hogy mely oldalak népszerűbbek és kevésbé népszerűek, és megérthetjük, hogy a felhasználók hogyan navigálnak az oldalon. Ez lehetővé teszi számunkra a statisztikák tanulmányozását és weboldalunk teljesítményének javítását. Az ezekkel a cookie-kkal gyűjtött információk összesítettek, így nem az Ön azonosítására szolgálnak. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, nem fogjuk tudni, hogy mikor látogatta meg weboldalunkat;
 • c) FUNKCIONÁLIS SÜTIK - a funkcionális sütik megjegyzik és a Felhasználó választásaihoz igazítják a Weboldalt, például a nyelvi preferenciákhoz. Ha Ön nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, nem tudjuk elemezni az Ön választásait, és nem tudjuk a Weboldalt ennek megfelelően adaptálni.
 • d) MARKETING - HIRDETÉSI SÜTIK - a marketing és reklám sütik lehetővé teszik, hogy a megjelenített reklámtartalmat az Ön érdeklődési köréhez igazítsuk, nemcsak a Weboldalon, hanem azon kívül is. Ezeket a hirdetési partnerek telepíthetik a weboldalunkon keresztül. Az ezen cookie-kból származó információk és a más weboldalakon végzett tevékenység alapján az Ön érdeklődési profilja épül fel. A marketing és reklám sütik közvetlenül nem tárolják az Ön személyes adatait, de azonosítják az Ön internetes böngészőjét és hardverét. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, akkor is képesek leszünk hirdetéseket megjeleníteni Önnek, de azok nem lesznek az Ön preferenciáihoz igazítva.
 • e) MARKETING - SOCIAL MEDIA COOKIE-k - a közösségi média cookie-kat partnereink telepítik, hogy a közösségi médiában a Felhasználóknak megjelenített hirdetési tartalmakat hozzáigazítsák. Az ezekből a cookie-kból és más weboldalakon vagy közösségi médiában végzett tevékenységekből származó felhasználói információkat egy érdeklődési profil kialakítására használjuk, amely biztosítja, hogy a megjelenített tartalom a Felhasználó igényeihez igazodjon. Ha Ön nem engedélyezi ezeknek a sütiknek a használatát, akkor nem tudjuk lehetővé tenni, hogy Ön lájkolja és megossza a Weboldalunk tartalmát a közösségi médiában.

A COOKIE-K BEÁLLÍTÁSAINAK KEZELÉSE

A sütik használata az adatok gyűjtéséhez, beleértve a Felhasználó eszközén tárolt adatokhoz való hozzáférést, az Ön hozzájárulását igényli. A Weboldal a cookie-banner segítségével kapja meg a Felhasználó hozzájárulását. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható az alább ismertetett szabályok szerint.

A szükséges sütikhez nem szükséges a hozzájárulás, amelyek használata a Webhelyen nyújtott távközlési szolgáltatás nyújtásához szükséges (adatátvitel a tartalom megjelenítéséhez). Amellett, hogy a cookie-banner segítségével hozzájárul a cookie-k telepítéséhez, meg kell tartania a megfelelő böngészőbeállításokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a Weboldalról származó cookie-kat a végkészülékén tárolja.

A cookie-k gyűjtéséhez való hozzájárulás visszavonása a Weboldalon a cookie-banner segítségével lehetséges. A bannerhez a "Sütik kezelése" gombra kattintva térhet vissza, amely a Weboldal minden aloldalán elérhető. A banner megjelenése után a "Sütik kezelése" gombra kattintva vonhatja vissza hozzájárulását. Ezután a kiválasztott sütikategória melletti csúszkát kell áthelyeznie, majd a "Beállítások mentése és bezárás" gombra kell nyomnia.

A felhasználó bármikor ellenőrizheti a használt böngésző aktuális adatvédelmi beállításainak állapotát az alábbi linkeken elérhető eszközök segítségével:

A böngésző beállításainak módosítása korlátozhatja mind az alapvető, mind az opcionális sütik használatát. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ez jelentősen akadályozhatja vagy megakadályozhatja a Weboldal használatát.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI ÜTEMTERVE

Az adatok feldolgozása általában a szolgáltatás időtartamára történik, a hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatkezeléssel szembeni hatékony tiltakozásig, amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke.

Az adatfeldolgozási időszak meghosszabbítható, ha az adatkezelés az esetleges követelések megállapításához és érvényesítéséhez vagy az azokkal szembeni védekezéshez szükséges, és ezt követően csak akkor és olyan mértékben, ha és amennyiben azt a törvény előírja. A feldolgozási időszak lejártát követően az adatokat visszafordíthatatlanul törlik vagy anonimizálják.

A megőrzési ütemtervvel kapcsolatos részletek az alábbi IX. pontban megadott kapcsolattartónál kérhetők.

VII. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGOK

Önnek joga van: hozzáférni az adatokhoz, és kérheti azok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, az adatok továbbításához való jogot, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogot.

Ha a fentiekben meghatározott jogok bármelyikével élni kíván, kérjük, használja az alábbi IX. pontban megadott elérhetőségeket. Felhívjuk figyelmét, hogy:

 • a) Önnek nem kell díjat fizetnie a személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy bármely más jog gyakorlásáért), azonban ésszerű díjat számíthatunk fel, ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzott mértékű. Alternatívaként ilyen körülmények között megtagadhatjuk a kérésének teljesítését;
 • b) Előfordulhat, hogy konkrét információkat kell kérnünk Öntől, hogy megerősítsük személyazonosságát és biztosítsuk a személyes adataihoz való hozzáférési jogát (vagy bármely más jogának gyakorlását). Ez egy biztonsági intézkedés annak biztosítására, hogy a személyes adatok ne kerüljenek olyan személyhez, akinek nincs joga azokat megkapni. Azért is felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjünk a kérésével kapcsolatban, hogy felgyorsítsuk a válaszadást;
 • c) Igyekszünk minden jogszerű kérésre egy hónapon belül válaszolni. Esetenként egy hónapnál tovább is eltarthat, ha az Ön kérelme különösen összetett, vagy ha Ön több kérelmet nyújtott be. Ebben az esetben értesítjük Önt, és folyamatosan tájékoztatjuk;
 • d) Bizonyos körülmények között szükség lehet arra, hogy korlátozzuk az érintett jogaira vonatkozó kérelme teljesítésének körét, például ha olyan adatok törlésére irányuló kérelemről van szó, amelyeket jogi vagy szabályozási okokból meg kell őrizni, vagy ha a kérelem teljesítése egy másik érintett személyes adatait is felfedheti.

Önnek bármikor joga van panaszt tenni a helyi felügyeleti hatóságnál. Mi azonban örömmel vennénk, ha még azelőtt foglalkozhatnánk az aggodalmaival, mielőtt a Helyi Felügyeleti Hatósághoz fordulna, ezért arra biztatjuk, hogy első körben velünk vegye fel a kapcsolatot.

VIII. SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

Az Ön személyes adatait továbbítjuk a számunkra szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek, például az IT-rendszerek és IT-szolgáltatások szállítóinak, a weboldal tárhelyszolgáltatásáért felelős beszállítóknak, az adminisztratív támogatást nyújtó szervezeteknek és a velünk kapcsolatban álló szervezeteknek, beleértve a tőkecsoportunkhoz tartozó vállalatokat is, a csoporton belüli folyamatok kezelése céljából.

Amennyiben az Ön adatait megosztjuk harmadik felekkel vagy más Cabero szervezetekkel, a megosztott adatok csak arra korlátozódnak, amire a harmadik félnek vagy más Cabero szervezetnek szüksége van a szükséges feldolgozáshoz. Ilyen esetekben az Ön személyes adatait adatfeldolgozási megállapodások védik, amelyek kötelezik a kiszervezett szolgáltatókat arra, hogy az Ön személyes adatait meghatározott célokra és utasításainknak megfelelően dolgozzák fel, megfeleljenek a GDPR-nak, és belső irányelveinkkel összhangban megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazzanak az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Az EGT-n kívüli minden olyan országba történő adattovábbítás, amely az Európai Bizottság megítélése szerint nem nyújt megfelelő szintű védelmet a személyes adatoknak, az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeken alapuló megállapodással biztosított.

Az adatok megosztásával kapcsolatos további részletek az alábbi IX. pontban meghatározott kapcsolattartónál érhetők el.

KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK

Az adatkezelővel való kapcsolatfelvétel a zsolt.csimpolyas@cabero.de e-mail címen vagy postai úton lehetséges: 7342 Mágocs, Kültelek 22

AZ ADATVÉDELMI POLITIKA VÁLTOZÁSAI

A politikát folyamatosan ellenőrzik és szükség esetén frissítik. 

earthchevron-up-circle